แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูล 2016

คำชี้แจง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ ศมส. มีความประสงค์ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลของ ศมส. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน ศมส. จึงใคร่ขอเวลาท่านสักเล็กน้อย เพื่อตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยตัวเอง

คำถามคัดเลือกตัวอย่างที่เหมาะสม
ความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของ ศมส.

B1 : โปรดประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการฐานข้อมูล (ที่ตอบในข้อ A2) ในด้านข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบของเว็บไซต์ ตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความคิดของท่านมากที่สุดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ (แต่ละข้อ คำตอบเดียว)

พอใจมากพอใจปานกลางต่ำกว่ามาตรฐานไม่มีคุณภาพเลย
1) ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา
2) เนื้อหามีประโยชน์
3) ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
4) การนำเสนอข้อมูลและผลการค้นหา
5) ความง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
6) การนำทางและการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บ
7) ความรวดเร็วในการค้นหา
8) ความทันสมัยของเนื้อหา
9) ความถูกต้องของเนื้อหา
พอใจมากพอใจปานกลางต่ำกว่ามาตรฐานไม่มีคุณภาพเลย
10) หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
11) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
12) ความเหมาะสมของสีที่ใช้
13) ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
14) การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links )
15) คุณภาพของการนำเสนอโดยรวม
พอใจมากพอใจปานกลางต่ำกว่ามาตรฐานไม่มีคุณภาพเลย
16) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานบนเว็บไซต์ (ที่ตอบในข้อ A2-ที่เข้าชมบ่อยที่สุด) ของ ศมส.
เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม

----> ไปถามต่อข้อ B10

การเคยเข้าร่วมในกิจกรรมของ ศมส.
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับการวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น)
สุดท้ายนี้ขอทราบรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย (สำหรับส่งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจของ ศมส. ในโอกาสต่อไป)

Q5 : ศมส. ยินดีจะส่งมอบของที่ระลึกให้แก่ 500 ท่านแรก ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ ตามข้างล่างนี้ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการจัดส่งของที่ระลึกไปให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน