งานศึกษาวิจัย

Research
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND status=1' at line 3