การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานเลือก และคัดลอกรูปแบบการอ้างอิงที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการอ้างอิงในผลงานของท่านตามรูปแบบที่ปรากฎด้านล่างนี้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลอ้างอิงบางรายการอาจมีความไม่สมบูรณ์ โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

เกษม นามลิ้มเหมนที และคณะ. (2563). การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=3442&ob_id=257

MLA

เกษม นามลิ้มเหมนที และคณะ. การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2563. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566  

HARVARD

เกษม นามลิ้มเหมนที และคณะ, 2563. การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย. [Online]. กรุงเทพฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=3442&ob_id=257 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 ]