โครงการผู้แทนการประชุมเชิงนโยบายของสุดยอดผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่ 2562


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานเลือก และคัดลอกรูปแบบการอ้างอิงที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการอ้างอิงในผลงานของท่านตามรูปแบบที่ปรากฎด้านล่างนี้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลอ้างอิงบางรายการอาจมีความไม่สมบูรณ์ โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา และคณะ. (2562). โครงการผู้แทนการประชุมเชิงนโยบายของสุดยอดผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่ 2562. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=3189&ob_id=222

MLA

วิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา และคณะ. โครงการผู้แทนการประชุมเชิงนโยบายของสุดยอดผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่ 2562. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566  

HARVARD

วิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา และคณะ, 2562. โครงการผู้แทนการประชุมเชิงนโยบายของสุดยอดผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่ 2562. [Online]. กรุงเทพฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=3189&ob_id=222 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 ]