"ปาสะโฮโพ" รักวิถีปกาเกอะญอ ร่วมสานต่อพิธีกรรมของคนสันโป่ง


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานเลือก และคัดลอกรูปแบบการอ้างอิงที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการอ้างอิงในผลงานของท่านตามรูปแบบที่ปรากฎด้านล่างนี้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลอ้างอิงบางรายการอาจมีความไม่สมบูรณ์ โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุริยัน ปาละอ้าย. (2562). "ปาสะโฮโพ" รักวิถีปกาเกอะญอ ร่วมสานต่อพิธีกรรมของคนสันโป่ง. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=3126&ob_id=230

MLA

สุริยัน ปาละอ้าย. "ปาสะโฮโพ" รักวิถีปกาเกอะญอ ร่วมสานต่อพิธีกรรมของคนสันโป่ง. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566  

HARVARD

สุริยัน ปาละอ้าย, 2562. "ปาสะโฮโพ" รักวิถีปกาเกอะญอ ร่วมสานต่อพิธีกรรมของคนสันโป่ง. [Online]. ลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=3126&ob_id=230 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 ]