ค่ายวิชาการบูรณาการโบราณคดี ครั้งที่ 6


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานเลือก และคัดลอกรูปแบบการอ้างอิงที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการอ้างอิงในผลงานของท่านตามรูปแบบที่ปรากฎด้านล่างนี้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลอ้างอิงบางรายการอาจมีความไม่สมบูรณ์ โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

เอกะสิทธิ์ สุมานะ และคณะ. (2562). ค่ายวิชาการบูรณาการโบราณคดี ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=3093&ob_id=233

MLA

เอกะสิทธิ์ สุมานะ และคณะ. ค่ายวิชาการบูรณาการโบราณคดี ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566  

HARVARD

เอกะสิทธิ์ สุมานะ และคณะ, 2562. ค่ายวิชาการบูรณาการโบราณคดี ครั้งที่ 6. [Online]. กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยศิลปากร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=3093&ob_id=233 [ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566 ]