• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 4 การศึกษาวิจัยพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ
 • 1 ครั้ง

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 4 การศึกษาวิจัยพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ เป็นเอกสารประเภทความย่อ เรียบเรียงเนื้อความขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นเอกสารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นการสรุปเหตุการณ์ โดยมากเป็นการสรุปใจความสำคัญสั้น ๆ ต่างจากเอกสารอื่น ๆ ที่ถูกแต่งเติมรายละเอียด โดยมากเรียบเรียงขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ อาศัยพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเชื่อมโยงหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกัน 

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS578.พ47 ร64 2560
 • ปีที่พิมพ์ 2560
 • หน้า 54
 • สารบัญ

  บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญ  น.4

  1.1 หลักการและเหตุผล  น.4

  1.2 วิธีการและแผนการดำเนินการ  น.5

  บทที่ 2 ว่าด้วยพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ  น.7

  2.1 การจัดกลุ่มพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  น.7

  2.2 สังเขปพระราชพงศาวดารที่เรียบเรียงในสมัยกรุงศรีอยุธยา  น.10

  2.3 สังเขปพระราชพงศาวดารที่เรียบเรียงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  น.12

  บทที่ 3 ผลการวิจัยและบทวิเคราะห์  น.15

  3.1 ประวัติเอกสาร  น.15

  3.2 โครงสร้างเนื้อหา  น.16

  บทที่ 4 บทสังเคราะห์และบทสังเคราะห์กลุ่มเหตุการณ์  น.21

  4.1 ก่อนอยุธยา  น.21

  4.2 อยุธยารุ่นแรก  น.26

  4.3 กรุงพระนครศรีอยุธยาราชธานีใหม่  น.27

  4.4 ความรุ่งเรืองและการขยายอำนาจ  น.29

  4.5 ความวุ่นวายสู่ความเป็นประเทศราช  น.35

  4.6 ความเป็นเอกราชสู่การขยายอำนาจครั้งใหม่  น.38

  บทที่ 5 สรุปผล  น.51

  บรรณานุกรม  น.53

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 3 โคลงทวาทศมาส เพชรน้ำเอกแห่งวรรณคดีศรีอโยธยา, รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 4 การศึกษาวิจัยพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ตรงใจ หุตางกูร และคณะ. (2560). โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 4 การศึกษาวิจัยพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=91

MLA

ตรงใจ หุตางกูร และคณะ. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 4 การศึกษาวิจัยพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564  

HARVARD

ตรงใจ หุตางกูร และคณะ, 2560. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 4 การศึกษาวิจัยพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=91 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 248.86 KB
คำนำ, สารบัญ 546.89 KB
บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญ 929.53 KB
บทที่ 2 ว่าด้วยพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ 3.01 MB
บทที่ 3 ผลการวิจัยและบทวิเคราะห์ 2.03 MB
บทที่ 4 บทสังเคราะห์และบทสังเคราะห์กลุ่มเหตุการณ์ 12.22 MB
บทที่ 5 สรุปผล 793.62 KB
บรรณานุกรม 922.24 KB
เอกสารฉบับเต็ม 20.58 MB