• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามในอำเภอเมืองสมุทรสาคร

ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามในอำเภอเมืองสมุทรสาคร

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร ในระยะที่ 1 กล่าวคือ ศึกษาภูมินามประเภท ชื่อหมู่บ้าน จำนวน 148 ชื่อ ที่อธิบายถึงที่มาของชื่อหมู่บ้าน ประกอบกับการใช้แนวคิดภูมิลักษณ์นิยม ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อนำมาใช้อธิบายที่มาของชื่อที่สอดคล้องกับลักษณะของภูมิทัศน์ทางธรรมชาตินั้นได้ด้วยเช่นกัน มีขอบเขตของเนื้อหา ได้แก่ การปรากฏชื่อหมู่บ้านตามกรมการปกครองน่วยงานรัฐ แผนที่เก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เรื่องเล่าปากต่อปาก ภูมิลักษณ์ธรรมชาติและภูมิลักษณ์วัฒนธรรม 

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS589.ส47 ต429 2559
 • ปีที่พิมพ์ 2559
 • จำนวนหน้า 288
 • สารบัญ

  บทคัดย่อ  น.(ข)

  กิตติกรรมประกาศ  น.(ค)

  สารบัญ  น.(ง)

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม  น.12

  บทที่ 3 วิธีวิทยาของการวิจัย  น.45

  บทที่ 4 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรสาคร  น.55

  บทที่ 5 ผลการศึกษา  น.75

  บทที่ 6 การแปรผลการวิจัย  น.116

  บทที่ 7 สรุปผลการศึกษา  น.255

  บรรณานุกรม  น.257

  บุคลานุกรม  น.268

  ภาคผนวก  น.269 

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง ชุดโครงการวิจัย การศึกษาวิจัยสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีน ประกอบด้วย 1.รายงานวิจัย เรื่องภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสาครบุรี: กรณีศึกษาภูมินามในอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2.รายงานวิจัย เรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ใน อ.เมือง สมุทรสาคร 3.รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าจีน อ.เมือง สมุทรสาคร
 • สถานที่ สมุทรสาคร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ตรงใจ หุตางกูร และคณะ. (2559). ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามในอำเภอเมืองสมุทรสาคร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=89

MLA

ตรงใจ หุตางกูร และคณะ. ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามในอำเภอเมืองสมุทรสาคร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2559. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566  

HARVARD

ตรงใจ หุตางกูร และคณะ, 2559. ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามในอำเภอเมืองสมุทรสาคร. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=89 [ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 501.21 KB
บทคัดย่อ, กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ 1.03 MB
บทที่ 1 บทนำ 4.46 MB
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 12.89 MB
บทที่ 3 วิธีวิทยาของการวิจัย 3.45 MB
บทที่ 4 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรสาคร 7.67 MB
บทที่ 5 ผลการศึกษา 13.47 MB
บทที่ 6 การแปรผลการวิจัย 53.43 MB
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษา 907.68 KB
บรรณานุกรม 6.55 MB
ภาคผนวก 2.64 MB
เอกสารฉบับเต็ม 106.8 MB