• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 3 โคลงทวาทศมาส เพชรน้ำเอกแห่งวรรณคดีศรีอโยธยา

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 3 โคลงทวาทศมาส เพชรน้ำเอกแห่งวรรณคดีศรีอโยธยา

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

"โคลงทวาทศมาส" มรดกความทรงจำของกรุงศรีอยุธยา เป็นกวีนิพนธ์ประกอบด้วยโคลง 260 บท ที่แฝงไปด้วยความหมายทั้งทางกามารมณ์ ทางโลก และทางธรรม ทางคณะผู้ศึกษาใช้วิธีการพิจารณาโครงสร้างเนื้อหาของโคลง โดยการอภิปรายหาความหมายของศัพท์และความหมายของบท จากนั้นจึงได้แปลความหมายของคำโคลงที่อยู่ในรูปบทร้อยกรองให้เป็นบทร้อยแก้ว

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2559
 • จำนวนหน้า 282
 • สารบัญ

  ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ  น.1

  1.รูปแบบและแผนการทำงาน  น.4

  1.1 รูปแบบการศึกษาคำโคลง  น.4

  1.2 แผนการทำงานรายบท  น.5

  2.สังเขปโคลงทวาทศมาส  น.6

  2.1 ผู้แต่ง  น.6

  2.2 การศึกษาที่ผ่านมา  น.7

  2.3 ลักษณะคำประพันธ์  น.10

  2.4 ลักษณะเนื้อหาและกลวิธี  น.10

  2.5 โครงสร้างเนื้อหาโดยสังเขป  น.12

  3.บทวิเคราะห์ข้อมูล  น.14

  3.1 การสรรเสริญความสุขสม  น.14

  3.2 การพรรณนาความทุกข์ตรม  น.15

  3.3 การปิดท้าย  น.19

  4.ผลการศึกษาถอดความ  น.20

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เล่มนี้เก็บรักษาอยู่ที่ ดร.ตรงใจ หุตางกูร หัวหน้าโครงการผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว และ ดร.นฤพล ด้วงวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 3 โคลงทวาทศมาส เพชรน้ำเอกแห่งวรรณคดีศรีอโยธยา, รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 4 การศึกษาวิจัยพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วินัย พงศ์ศรีเพียร และคณะ. (2559). โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 3 โคลงทวาทศมาส เพชรน้ำเอกแห่งวรรณคดีศรีอโยธยา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=88

MLA

วินัย พงศ์ศรีเพียร และคณะ. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 3 โคลงทวาทศมาส เพชรน้ำเอกแห่งวรรณคดีศรีอโยธยา. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2559. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566  

HARVARD

วินัย พงศ์ศรีเพียร และคณะ, 2559. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ปีที่ 3 โคลงทวาทศมาส เพชรน้ำเอกแห่งวรรณคดีศรีอโยธยา. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=88 [ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 278.34 KB
สารบัญ, ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 1005.11 KB
รูปแบบและแผนการทำงาน 1.47 MB
สังเขปโคลงทวาทศมาส 3.29 MB
บทวิเคราะห์ข้อมูล 2.88 MB
ผลการศึกษาถอดความ 42.38 MB
เอกสารฉบับเต็ม 50.46 MB