การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อริเริ่มนโยบาย (YALPI) 2020 ก้าวสู่ปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาบทบาทเยาวชนสู่ประชาคมแห่งการมีส่วนร่วมของอาเซียน" โดยให้ความสำคัญกับ 3 หัวข้อหลัก คือ ความยุติธรรมทางสังคม การกระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ในปี 2020 นี้มีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมจาก 14 ประเทศ ทั้งภายในและนอกภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งภายหลังข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ถูกส่งต่อให้กับกลุ่มองค์กร นักการเมือง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2563
 • จำนวนหน้า 167
 • สารบัญ
  หลักการและเหตุผล  น.6
  วัตถุประสงค์  น.9
  งบประมาณ  น.10
  กลุ่มเป้าหมาย  น.11
  ช่วงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม  น.12
  รูปแบบกิจกรรม  น.13
  ขั้นตอนการเตรียมงาน: 1 ตุลาคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563  น.13
  ช่วงการทำงาน: 5 กุมภาพันธ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2563  น.14
  ข้อสรุป/ผลลัพธ์ที่ได้ของโครงการ  น.18
  กระบวนการทำงาน  น.20
  ปัญหาและอุปสรรค  น.22
  ประเมินผลโครงการ  น.24
  การประเมินโครงการโดยผู้แทนเยาวชน  น.24
  การประเมินโครงการส่วนการบรรยายสาธารณะ  น.29
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  น.31
  ภาคผนวก 1: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  น.32
  ภาคผนวก 2: ถอดบทสนทนาระหว่างกิจกรรม  น.66
  ภาคผนวก 3: ประมวลภาพกิจกรรม  น.155
 • สถาบัน / หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ กรุงเทพมหานคร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ประดิษฐา วีรสกุล และคณะ. (2563). การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=257

MLA

ประดิษฐา วีรสกุล และคณะ. การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2563. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566  

HARVARD

ประดิษฐา วีรสกุล และคณะ, 2563. การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการริเริ่มนโยบาย. [Online]. กรุงเทพฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=257 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 84.57 KB
คำนำ, บทสรุป, สารบัญ 541.85 KB
หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, รูปแบบกิจกรรม 1.88 MB
ข้อสรุป/ผลลัพธ์ 2.35 MB
ภาคผนวก 33.73 MB
เอกสารฉบับเต็ม 38.59 MB