• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • พัฒนาการการเคลื่อนย้ายแรงงานและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในตลาดแรงงานอาเซียน: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่

พัฒนาการการเคลื่อนย้ายแรงงานและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในตลาดแรงงานอาเซียน: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่

นักวิจัย : วิชุลดา มาตันบุญ, ปี : 2562

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาการการเคลื่อนย้ายแรงงานและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในตลาดแรงงานอาเซียน: กรณีแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาพัฒนาการการเคลื่อนย้ายแรงงานและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ โดยมีพื้นที่ศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่อำเภอเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองตองยี รัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ผลการวิจัยพบว่า แรงงานไทใหญ่ที่เข้ามาทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งแรงงานถูกกฎหมายและแรงงานผิดกฎหมาย แรงงานเหล่านี้พัฒนาการการเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ยุค ซึ่งในแต่ละยุคมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแตกต่างกัน ทั้งปัจจัยในประเทศสหภาพเมียนมาร์และปัจจัยในประเทศไทย

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่
 • สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC GN635.ท9 ว62 2562
 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 154
 • สารบัญ

  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  น.(ก)

  บทคัดย่อภาษาไทย  น.(ข)

  สารบัญ  น.(ค)        

  สารบัญภาพ  น.(จ)

  สารบัญตาราง  น.(ฉ)

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  ความเป็นมาของการวิจัย  น.1

  วัตถุประสงค์  น.6

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  น.6

  ขอบเขตของการวิจัย  น.7

  นิยามศัพท์  น.7

  บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น.9

  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น (Immigration Theory)  น.9

  สถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่  น.15

  การปรับตัวของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่  น.30

  สถานการณ์ตลาดแรงงานในอาเซียน  น.38

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น.45

  บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย  น.54

              ขั้นตอนและวิธีการวิจัย  น.54

              เครื่องมือในการวิจัย  น.58

              ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย  น.60

              พื้นที่วิจัย  น.60

  บทที่ 4 ผลการศึกษา  น.62                   

  บริบทจังหวัดเชียงใหม่  น.62

  ค่านิยมของชาวไทใหญ่ในการเดินทางมาทำงานในประเทศไทย  น.67

  แหล่งที่อยู่อาศัยของแรงงานไทใหญ่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  น.68

  พัฒนาการการเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่  น.70

  การปรับตัวของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่  น.105

  ปัญหาที่ชาวไทใหญ่ประสบเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย  น.119

  ปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานชาวไทใหญ่กลับไปยังประเทศเมียรมาร์  น.121

  บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะจากการวิจัย  น.127

  สรุปผลการวิจัย  น.127

              การอภิปรายผลการวิจัย  น.130

              ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  น.134

  บรรณานุกรม  น.137     

   

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิชุลดา มาตันบุญ. (2562). พัฒนาการการเคลื่อนย้ายแรงงานและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในตลาดแรงงานอาเซียน: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=242

MLA

วิชุลดา มาตันบุญ. พัฒนาการการเคลื่อนย้ายแรงงานและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในตลาดแรงงานอาเซียน: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566  

HARVARD

วิชุลดา มาตันบุญ, 2562. พัฒนาการการเคลื่อนย้ายแรงงานและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในตลาดแรงงานอาเซียน: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่. [Online]. เชียงใหม่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=242 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 94.05 KB
บทคัดย่อ, สารบัญ 1.31 MB
บทที่ 1 บทนำ 1.21 MB
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 7.92 MB
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย 981.79 KB
บทที่ 4 ผลการศึกษา 9.77 MB
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะจากการวิจัย 1.68 MB
บรรณานุกรม 1.29 MB
เอกสารฉบับเต็ม 24.21 MB