• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • ลักษณะเฉพาะของลูกปัดแก้วยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและสมัยทวารวดีจากแหล่งโบราณคดีในภาคกลางของประเทศไทย (ปีที่ 2)

ลักษณะเฉพาะของลูกปัดแก้วยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและสมัยทวารวดีจากแหล่งโบราณคดีในภาคกลางของประเทศไทย (ปีที่ 2)

นักวิจัย : ผุสดี รอดเจริญ, ปี : 2562

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ลูกปัดแก้วจัดเป็นหนึ่งในสินค้าที่ส่งออกแพร่หลายไปทั่วโลก โดยมีอินเดียเป็นศูนย์กลางใหญ่ในการผลิตและส่งออกลูกปัดนานาชนิด ประเทศไทยพบลูกปัดแก้วในแหล่งโบราณคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายทั่วทุกภูมิภาค มีสีสัน และรูปทรงที่หลากหลาย ลูกปัดแก้วเหล่านี้มิได้มีประโยชน์ในฐานะเครื่องประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีของมนุษย์ วิถีชีวิตคนในชุมชน ความเชื่อ และการค้าขายของผู้คนในช่วงสมัยดังกล่าว การศึกษาวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาในช่วงยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องจนถึงสมัยทวารวดี บริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย เนื่องจากในช่วงสมัยและพื้นที่ศึกษาพบแหล่งโบราณคดีที่มีลูกปัดแก้วจำนวนมาก อีกทั้งเพื่อศึกษาคุณลักษณะต่างๆ ทั้งทางกายภาพและคุณลักษณะทางเคมี องค์ความรู้เรื่องการค้าของผู้คนในสมัยโบราณ และเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

 

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC NK3650 .ผ75
 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 121
 • สารบัญ

  คำนำ  น.2

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  น.6

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  น.9

  ขอบเขตของการวิจัย  น.9

  ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  น.9

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  น.9

  วิธีการดำเนินงานวิจัย  น.10

  ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ  น.10

  บทที่ 2 ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับลูกปัดแก้ว  น.11

  การศึกษาลูกปัดแก้วในต่างประเทศที่น่าสนใจ  น.12

  การศึกษาทางกายภาพ  น.12

  การศึกษาทางวิทยาศาสตร์  น.16

  การศึกษาลูกปัดแก้วในประเทศไทย  น.20

  การศึกษาทางกายภาพ  น.20

  การศึกษาทางวิทยาศาสตร์  น.23

  บทที่ 3 แหล่งโบราณคดีและเทคนิควิธีวิจัย  น.32

  แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จำนวน 1 แหล่ง  น.32

  แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องถึงสมัยทวารวดี จำนวน 4 แหล่ง  น.33

  แหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี จำนวน 9 แหล่ง  น.38

  กระบวนการวิเคราะห์ลูกปัดแก้ว  น.50

  การวิเคราะห์ลูกปัดแก้วทางกายภาพ  น.51

  สูตรคำนวณสัดส่วนลูกปัด  น.53

  การวิเคราะห์ลูกปัดแก้วด้วยอุปกรณ์ที่วิทยาศาสตร์  น.55

  วิธีวิเคราะห์  น.55

  หลักการทำงานทั่วไปของเครื่อง Electron Probe Micro-Analyzer (EPMA)  น.56

  ธาตุองค์ประกอบหลักของแแก้วที่ทำการวิเคราะห์  น.56

  ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างก่อนนำไปวิเคราะห์โดยเครื่อง Electron Probe Micro-Analyzer (EPMA)  น.57

  บทที่ 4 ผลการศึกษาทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของลูกปัดแก้ว  น.61

  ผลวิเคราะห์ทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของลูกปัดแแก้วจากแหล่งโบราณคดี 3 กลุ่ม  น.61

  แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย  น.61

  แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องถึงสมัยทวารวดี  น.64

  แหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี  น.72

  บทที่ 5 การอภิปรายผลวิเคราะห์และสรุป  น.104

  1. รูปทรง  น.104

  2. สี  น.107

  3. วิธีการผลิต  น.110

  ร่องรอยที่ปรากฏบนลูกปัดแก้วจากการผลิตด้วยวิธีดึง  น.110

  ร่องรอยที่ปรากฏบนลูกปัดแก้วจากการผลิตด้วยวิธีพัน  น.112

  ร่องรอยที่ปรากฏบนลูกปัดแก้วจากการผลิตโดยการดึงและพัน  น.113

  ร่องรอยที่ปรากฏบนลูกปัดแก้วจากการผลิตโดยการดึงและแต่งเป็นรูปทรง  น.113

  บรรณานุกรม  น.120

   

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ผุสดี รอดเจริญ. (2562). ลักษณะเฉพาะของลูกปัดแก้วยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและสมัยทวารวดีจากแหล่งโบราณคดีในภาคกลางของประเทศไทย (ปีที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=238

MLA

ผุสดี รอดเจริญ. ลักษณะเฉพาะของลูกปัดแก้วยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและสมัยทวารวดีจากแหล่งโบราณคดีในภาคกลางของประเทศไทย (ปีที่ 2). มหาวิทยาลัยศิลปากร,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566  

HARVARD

ผุสดี รอดเจริญ, 2562. ลักษณะเฉพาะของลูกปัดแก้วยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและสมัยทวารวดีจากแหล่งโบราณคดีในภาคกลางของประเทศไทย (ปีที่ 2). [Online]. กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยศิลปากร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=238 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 45.65 KB
คำนำ, สารบัญ 441.3 KB
บทที่ 1 บทนำ 818.94 KB
บทที่ 2 ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับลูกปัดแก้ว 3.98 MB
บทที่ 3 แหล่งโบราณคดีและเทคนิควิธีวิจัย 4.67 MB
บทที่ 4 ผลการศึกษาทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของลูกปัดแก้ว 6.61 MB
บทที่ 5 การอภิปรายผลวิเคราะห์และสรุป 2.15 MB
บรรณานุกรม 488.45 KB
เอกสารฉบับเต็ม 19.12 MB