คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ค่ายวิชาการโบราณคดีครั้งที่ 6 ตอน จับเกรียงเกี่ยวข้าว ร้องเล่าเมืองสุพรรณ จัดทำขึ้นโดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2562 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรูปแบบกิจกรรมเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้และเก็บข้อมูลทางวิชาการผ่านหลักฐานโบราณคดี ภายในวัดศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โบราณสถานหมายเลข 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย และเก็บข้อมูลผ่านการลงพื้นที่สังเกตการณ์วิถีชาวบ้านพื้นถิ่นในตลาดเก้าห้อง ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยวิธีทางโบราณคดี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่า มรดกวัฒนธรรม และสามารถสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามได้

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 78
 • สารบัญ

  บทนำ  น.1

  บทที่ 1 การบรรยายความรู้ในวัดศรีรัตนมหาธาตุ  น.4

  บทที่ 2 การบรรยายความรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี และวัดสนามไชย  น.28

  บทที่ 3 การบรรยายความรู้ในโบราณสถานหมายเลข 2 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง  

  บทที่ 4 การบรรยายความรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย  

  บทที่ 5 การสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลของผู้ร่วมโครงการที่ตลาดเก้าห้อง  

  บทที่ 6 การบรรยายความรู้และสังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติการทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 

  บทที่ 7 การเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ  น.72

  บทที่ 8 ความเปลี่ยนแปลงทางด้านองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ  น.78

  บรรณนานุกรมคัดสรร  น.79

  ภาคผนวก  น.80

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ปัจจุบันรายงานฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ สุพรรณบุรี,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ประภัสสร์ ชูวิเชียร และคณะ. (2562). ค่ายวิชาการบูรณาการโบราณคดี ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=233

MLA

ประภัสสร์ ชูวิเชียร และคณะ. ค่ายวิชาการบูรณาการโบราณคดี ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566  

HARVARD

ประภัสสร์ ชูวิเชียร และคณะ, 2562. ค่ายวิชาการบูรณาการโบราณคดี ครั้งที่ 6. [Online]. กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยศิลปากร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=233 [ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 129.02 KB
สารบัญ, บทนำ 619.86 KB
บทที่ 1 การบรรยายความรู้ในวัดศรีรัตนมหาธาตุ 2.19 MB
บทที่ 2 การบรรยายความรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี และวัดสนามไชย 3.42 MB
บทที่ 3 การบรรยายความรู้ในโบราณสถานหมายเลข 2 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 2.34 MB
บทที่ 4 การบรรยายความรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย 1.94 MB
บทที่ 5 การสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลของผู้ร่วมโครงการที่ตลาดเก้าห้อง 358.33 KB
บทที่ 6 การบรรยายความรู้และสังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติการทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 464.23 KB
บทที่ 7 การเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ 2.09 MB
บทที่ 8 ความเปลี่ยนแปลงทางด้านองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ 597.17 KB
บทที่ 9 สรุปผลโครงการ 229.75 KB
บรรณานุกรมคัดสรร 246.36 KB
เอกสารฉบับเต็ม 14.52 MB