มันนิภูบรรทัดในกระแสความเปลี่ยนแปลง

นักวิจัย : สุนทร ทัศนาสาร, พื้นที่ : สตูล  ,   ปี : 2562

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

“มันนิ” กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูล ชาวมันนิส่วนมากยังคงดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ การทำมาหากินของมันนิยังคงอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวได้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น อีกทั้งพวกเขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเข้าร่วมกับชาวบ้านเพราะแหล่งอาหารและปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับการดำรงชีพในป่าเริ่มลดลงจากกระแสการพัฒนาแนวใหม่ โครงการมันนิภูบรรทัดในกระแสความเปลี่ยนแปลง จึงดำเนินกิจกรรมขึ้นเพื่อเรียนรู้เข้าใจเรื่องราวของชาวมันนิ กิจกรรมถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก เป็นการศึกษาถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มันนิในพื้นที่ศึกษา ส่วนที่สอง เป็นการจัดสัมมนาวิชาการในลักษณะของนิทรรศการเคลื่อนที่นำเสนอชีวิตเรื่องราวของชาวมันนิให้รับรู้เป็นวงกว้าง เพื่อการนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ นครศรีธรรมราช
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 214
 • สารบัญ
  คำนำ  น.(ก)
  กิตติกรรมประกาศ  น.(ข)
  บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน  น.(ง)
  หลักการและเหตุผล  น.1
  วัตถุประสงค์ของโครงการ  น.3
  เป้าหมาย  น.3
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  น.3
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  น.3
  แผนการดำเนินงาน  น.4
  งบประมาณ  น.5
  การประเมินผล  น.6
  ผลการดำเนินโครงการ  น.7
  การลงพื้นที่ครั้งที่ 1  น.7
  การลงพื้นที่ครั้งที่ 2  น.14
  การจัดสัมมนา  น.22
  สรุปการดำเนินการติดตั้งนิทรรศการ  น.28
  ประเด็นสำคัญจากการศึกษามันนิ  น.47
  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์มันนิ  น.47
  มันนิกลุ่มถ้ำภูผาเพชร  น.49
  ปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีพ  น.61
  กิจวัตรประจำวัน  น.80
  ความคิด ความเชื่อ และมุมมองของมันนิ  น.88
  สิทธิพื้นฐานของมันนิ  น.93
  ศูนย์การเรียนรู้มันนิ  น.96
  บุคคลานุกรม  น.97
 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ปัจจุบันรายงานฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ สตูล,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุนทร ทัศนาสาร . (2562). มันนิภูบรรทัดในกระแสความเปลี่ยนแปลง. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=232

MLA

สุนทร ทัศนาสาร . มันนิภูบรรทัดในกระแสความเปลี่ยนแปลง. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566  

HARVARD

สุนทร ทัศนาสาร , 2562. มันนิภูบรรทัดในกระแสความเปลี่ยนแปลง. [Online]. นครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=232 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 281.81 KB
คำนำ, กิตติกรรมประกาศ, บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน 1.31 MB
หลักการและเหตุผล 961.37 KB
ผลการดำเนินโครงการ 3.42 MB
สรุปการดำเนินการติดตั้งนิทรรศการ 2.44 MB
ประเด็นสำคัญจากการศึกษามันนิ 6.68 MB
บุคลานุกรม, ภาพประกอบกิจกรรมสัมมนา 2.13 MB
เอกสารฉบับเต็ม 17.12 MB