• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • นิทรรศการและหนังสือชุดประวัติศาสตร์และพลวัตวัฒนธรรม: จากอดีตสู่ปัจจุบันชุมชนชาวปกาเกอะญอในหมู่บ้านแม่ขะปู (เปียง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการและหนังสือชุดประวัติศาสตร์และพลวัตวัฒนธรรม: จากอดีตสู่ปัจจุบันชุมชนชาวปกาเกอะญอในหมู่บ้านแม่ขะปู (เปียง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

พื้นที่ชุมชนชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านแม่ขะปู (เปียง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ภาคสนามที่นักศึกษาสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าไปฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าวไว้เป็นจำนวนมากและเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลแผนที่หมู่บ้าน ข้อมูลผังเครือญาติ ข้อมูลปฏิทินชุมชน ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งการอพยพ เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค การศึกษา ความเชื่อและศาสนา ข้อมูลภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้านในประเด็นต่าง ๆ เช่น ประเพณี  สถาปัตยกรรม การฟ้อนดาบ ด้วยความพร้อมของข้อมูลที่กล่าวมาจึงนำมาสู่แนวคิดในการจัดการข้อมูลภาคสนาม ภายใต้โครงการนิทรรศการและหนังสือชุดประวัติศาสตร์และพลวัตวัฒนธรรม: จากอดีตสู่ปัจจุบันชุมชนชาวปกาเกอะญอในหมู่บ้านแม่ขะปู (เปียง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อจัดการเรียบเรียงและตรวจสอบความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และพลวัตวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอโดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และเพื่อจัดทำนิทรรศการและหนังสือชุดประวัติศาสตร์และพลวัตวัฒนธรรม: จากอดีตสู่ปัจจุบัน ชุมชนชาวปกาเกอะญอ ในหมู่บ้านแม่ขะปู (เปียง) 
 

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 79
 • สารบัญ
  คำนำ  น.2
  กิตติกรรมประกาศ  น.3
  บทคัดย่อ  น.5
  ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ  น.6
  ส่วนที่ 2 แผนการดำเนินกิจกรรม  น.12
  ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินกิจกรรม  น.14
  กำหนดการเปิดนิทรรศการและพิธีส่งมอบหนังสือ คืนความรู้สู่ชุมชน  น.19
  สคริปต์ผู้ดำเนินรายการพิธีเปิดนิทรรศการและส่งมอบหนังสือ...คืนความรู้สู่ชุมชน  น.20
  ส่วนที่ 4 ผลผลิตของโครงการ  น.24
  หนังสือ “ปกาเกอะญอ ณ ว่าเป่อโข่: เรื่องราวผู้คนและชุมชนบ้านแม่ขะปูเปียงอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่”  น.24
  นิทรรศการ “ปกาเกอะญอ ณ ว่าเป่อโข่: เรื่องราวผู้คนและชุมชนบ้านแม่ขะปูเปียงอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่”  น.37
  ส่วนที่ 5 สรุปผลการดำเนินโครงการ  น.57
  การประเมินผลการดำเนินโครงการ  น.57
  การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  น.58
  ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ  น.60
  ส่วนที่ 6 ประมวลภาพถ่ายในกิจกรรมสำคัญ  น.65
   
 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ปัจจุบันรายงานฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ เชียงใหม่,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปัญณวิชญ์ แสงจันทร์  และคณะ. (2562). นิทรรศการและหนังสือชุดประวัติศาสตร์และพลวัตวัฒนธรรม: จากอดีตสู่ปัจจุบันชุมชนชาวปกาเกอะญอในหมู่บ้านแม่ขะปู (เปียง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=229

MLA

ปัญณวิชญ์ แสงจันทร์  และคณะ. นิทรรศการและหนังสือชุดประวัติศาสตร์และพลวัตวัฒนธรรม: จากอดีตสู่ปัจจุบันชุมชนชาวปกาเกอะญอในหมู่บ้านแม่ขะปู (เปียง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566  

HARVARD

ปัญณวิชญ์ แสงจันทร์  และคณะ, 2562. นิทรรศการและหนังสือชุดประวัติศาสตร์และพลวัตวัฒนธรรม: จากอดีตสู่ปัจจุบันชุมชนชาวปกาเกอะญอในหมู่บ้านแม่ขะปู (เปียง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. [Online]. เชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=229 [ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 70.09 KB
สารบัญ, คำนำ,กิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ 726.27 KB
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ 948.68 KB
ส่วนที่ 2 แผนการดำเนินกิจกรรม 210.63 KB
ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินกิจกรรม 1.24 MB
ส่วนที่ 4 ผลผลิตของโครงการ 2.76 MB
ส่วนที่ 5 สรุปผลการดำเนินโครงการ 1.15 MB
ส่วนที่ 6 ประมวลภาพถ่ายในกิจกรรมสำคัญ 1.4 MB
เอกสารฉบับเต็ม 8.43 MB