• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • ชุมชนนักปฏิบัติการเรียนรู้สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สำหรับนักการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง: จากห้องเรียนทฤษฎีสู่พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม

ชุมชนนักปฏิบัติการเรียนรู้สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สำหรับนักการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง: จากห้องเรียนทฤษฎีสู่พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เชิงสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อบุคคลที่เข้าร่วม รวมไปถึงนักศึกษาที่จัดทำกิจกรรมและนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ให้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเข้าใจต่อประเด็นการศึกษาในมิติสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมด้วยมุมมองสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. การเสวนาในหัวข้อ “ชุดนักเรียน…เท่าเทียมหรือเท่าทุน? : ว่าด้วยสิทธิและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชิงเสรีนิยมใหม่” 2. การเสวนาในหัวข้อ “ชำแหละวาทกรรมการศึกษา : การครอบงำของภาษาในโรงเรียน” 3.ค่าย ActivisionX Season 1 ตอน Level Up และ 4. วิดีทัศน์เรื่อง “การศึกษาของชาติพันธุ์ : รัฐสวัสดิการ” ซึ่งเป็นการดำเนินการกิจกรรมแบบสาธารณะเพื่อหวังผลในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเชิงสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 22
 • สารบัญ

  กิตติกรรมประกาศ

  บทสรุปคัดย่อต่อการดำเนินงาน

  หลักการและเหตุผล

  วัตถุประสงค์

  เวทีเสวนาในหัวข้อ “ชุดนักเรียน…เท่าเทียมหรือเท่าทุน? : ว่าด้วยสิทธิและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชิงเสรีนิยมใหม่”

  เวทีเสวนาในหัวข้อ “ชำแหละวาทกรรมการศึกษา : การครอบงำของภาษาในโรงเรียน”

  ค่าย ActivisionX Season 1 ตอน Level Up

  วิดีทัศน์เรื่อง “การศึกษาของชาติพันธุ์ : รัฐสวัสดิการ”

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ปัจจุบันรายงานฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปฐา ปานบ้านแพ้ว และคณะ. (2562). ชุมชนนักปฏิบัติการเรียนรู้สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สำหรับนักการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง: จากห้องเรียนทฤษฎีสู่พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=226

MLA

ปฐา ปานบ้านแพ้ว และคณะ. ชุมชนนักปฏิบัติการเรียนรู้สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สำหรับนักการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง: จากห้องเรียนทฤษฎีสู่พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566  

HARVARD

ปฐา ปานบ้านแพ้ว และคณะ, 2562. ชุมชนนักปฏิบัติการเรียนรู้สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สำหรับนักการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง: จากห้องเรียนทฤษฎีสู่พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม. [Online]. เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=226 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 55.77 KB
คำนำ, บทคัดย่อ,สารบัญ 948.24 KB
หลักการและเหตุผล 396.76 KB
เวทีเสวนาในหัวข้อ “ชุดนักเรียน…เท่าเทียมหรือเท่าทุน? : ว่าด้วยสิทธิและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชิงเสรีนิยมใหม่” 638.26 KB
เวทีเสวนาในหัวข้อ “ชำแหละวาทกรรมการศึกษา : การครอบงำของภาษาในโรงเรียน” 529.33 KB
วิดีทัศน์เรื่อง “การศึกษาของชาติพันธุ์ : รัฐสวัสดิการ” 166.36 KB
ปัญหาและอุปรรคในการดำเนินโครงการ 152.24 KB
เอกสารฉบับเต็ม 3.39 MB