แนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนมอญเจ็ดริ้วในการจัดการวัฒนธรรม

นักวิจัย : ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, พื้นที่ : สมุทรสาคร  ,   ปี : 2561

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชุมชนเจ็ดริ้วมีระบบความเชื่อของชาวมอญที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ การมีสำนึกร่วมกันของคนในชุมชน โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับผีมอญ ประเพณี และการใช้ภาษา นับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ทั้งยังพบว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างการปักผ้าสไบมอญได้เป็นที่ยอมรับของคนทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งการได้รับรางวัลก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและสามารถขายเป็นสินค้าสร้างรายได้ อย่างไรก็ดีชุมชนเจ็ดริ้วมีศักยภาพในการจัดการวัฒนธรรมที่น่าสนใจ แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาและข้อจำกัด ตามที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ไว้ถึงแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการวัฒนธรรมดังกล่าว

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2561
 • จำนวนหน้า 168
 • สารบัญ

  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  สารบัญ

  สารบัญภาพ

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  ความสำคัญของปัญหา  น.1

  วัตถุประสงค์การวิจัย  น.3

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  น.3

  ระเบียบวิธีวิจัย  น.4

  บทที่ 2 การตรวจเอกสาร  น.6

  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  น.6

  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรม  น.10

  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  น.16

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น.35

  บทที่ 3 ผลการวิจัย  น.49

  ศักยภาพของชุมชนมอญเจ็ดริ้วในการจัดการวัฒนธรรม  น.49

  ปัญหาและข้อจำกัดในการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนมอญเจ็ดริ้ว  น.100

  แนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนมอญเจ็ดริ้วในการจัดการวัฒนธรรม  น.120

  บทที่ 4 การอภิปรายผลการวิจัย  น.139

  บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  น.144

  สรุปผลการวิจัย  น.144

  ข้อเสนอแนะ  น.146

  บรรณานุกรม  น.147

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ สมุทรสาคร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. (2561). แนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนมอญเจ็ดริ้วในการจัดการวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2564 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=218

MLA

ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. แนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนมอญเจ็ดริ้วในการจัดการวัฒนธรรม. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2561. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2564  

HARVARD

ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2561. แนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนมอญเจ็ดริ้วในการจัดการวัฒนธรรม. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=218 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2564 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 362.2 KB
สารบัญ, สารบัญภาพ, คำนำ 381.48 KB
บทที่ 1 บทนำ 1.29 MB
บทที่ 2 การตรวจเอกสาร 13.17 MB
บทที่ 3 ผลการวิจัย 26.8 MB
บทที่ 4 การอภิปรายผลการวิจัย 1.01 MB
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 1.12 MB
บรรณานุกรม 940.57 KB
ภาคผนวก 1.45 MB
เอกสารฉบับเต็ม 38.81 MB