คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานศึกษาชิ้นนี้จัดทำเพื่อให้คณะทำงานซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน คือ กลุ่มเยาวชนรักษ์ดงหลวงสบลี้ ได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของตนเองเพื่อให้รู้ถึงกระบวนการทำงาน การศึกษาชุมชนของตนเอง ซึ่งจากการทำโครงการเรียนรู้ประเพณีบ้านดงหลวง ที่เน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีกรรม ความเชื่อ ความรู้สึก นั้นได้สะท้อนให้เห็นถึง วิถีชีวิต ความคิดและการอยู่ร่วมกันของคนบ้านดงหลวงในสังคมแบบชนบท อีกทั้งการนำข้อมูลที่ถูกรวบรวมและเรียบเรียงเกี่ยวกับประเพณีบ้านดงหลวงก็จะถูกนำไปจัดทำสื่อเพื่อทำการเผยแพร่ต่อไป

 

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS589.ล6ค94 2556
 • ปีที่พิมพ์ 2556
 • จำนวนหน้า 255
 • สารบัญ

  คำนำ  น.2 

  กิตติกรรมประกาศ  น.3

  บทคัดย่อ  น.4

  ความเป็นมา  น.6

  วัตถุประสงค์โครงการ  น.6

  วิธีการดำเนินกิจกรรม  น.7

  กลุ่มเป้าหมาย  น.15

  กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อรับอาสาสมัครการเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน  น.17

  กิจกรรมประชุมคณะทำงาน  น.21

  กิจกรรมประชุมชี้แจงวัตถประสงค์กับผู้ปกครอง  น.24

  กิจกรรมเก็บข้อมูลประวัติ แผนที่ ผังเครือญาติ ปฏิทินชุมชน  น.45

  กิจกรรมสรุปบทเรียน  น.94

  กิจกรรมเก็บข้อมูลปีใหม่เมือง  น.107

  กิจกรรมรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลปีใหม่เมือง  น.138

  กิจกรรมประชุมเตรียมเวทีตรวจสอบข้อมูล  น.165

  กิจกรรมเวทีตรวจสอบข้อมูล  น.170

  กิจกรรมจัดทำสื่อ  น.193

  กิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปการทำงาน  น.255

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง โครงการเรียนรู้ประเพณีบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ประวัติบ้านดงหลวง)
 • สถานที่ ลำพูน,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชิตนุสันต์ ตาจุมปา และคณะ. (2556). โครงการเรียนรู้ประเพณีบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 2 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=101

MLA

ชิตนุสันต์ ตาจุมปา และคณะ. โครงการเรียนรู้ประเพณีบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2556. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 2 ธันวาคม 2566  

HARVARD

ชิตนุสันต์ ตาจุมปา และคณะ, 2556. โครงการเรียนรู้ประเพณีบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=101 [ค้นคืนเมื่อ 2 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 156.87 KB
คำนำ, กิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, สารบัญ 357.34 KB
บทนำ 1.16 MB
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อรับอาสาสมัครการเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน 461.13 KB
กิจกรรมประชุมคณะทำงาน 244.23 KB
กิจกรรมประชุมชี้แจงวัตถประสงค์กับผู้ปกครอง 1.81 MB
กิจกรรมเก็บข้อมูลประวัติ แผนที่ ผังเครือญาติ ปฏิทินชุมชน 7.45 MB
กิจกรรมสรุปบทเรียน 1.04 MB
กิจกรรมเก็บข้อมูลปีใหม่เมือง 5 MB
กิจกรรมรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลปีใหม่เมือง 5.16 MB
กิจกรรมประชุมเตรียมเวทีตรวจสอบข้อมูล 521.63 KB
กิจกรรมเวทีตรวจสอบข้อมูล 3.91 MB
กิจกรรมจัดทำสื่อ 2.44 MB
กิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปการทำงาน 7.45 MB
เอกสารฉบับเต็ม 37.1 MB