ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

SAC's Research Database

ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นงานที่ถูกตั้งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการรวบรวม จัดการ และจัดทำระบบผลงานการศึกษาวิจัยของ ศมส. เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ภายใต้ระบบการจัดการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และดาวน์โหลดผลงานการศึกษาเหล่านี้ได้ในรูปแบบฉบับเต็ม (Full text) เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและอ้างอิงทางวิชาการได้ ภายใต้นโยบายการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่

Top search

งานศึกษาวิจัยและบทความยอดนิยม

ขัดกันฉันมิตร: คู่มือทักษะวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้
นักวิจัย : แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง และคณะ
ปี : 2552
ประเพณีสิบสองเดือน : พิธีกรรมที่เปลี่ยนไป
นักวิจัย : ศรีศักร วัลลิโภดม และ สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต
ปี : 2546
เพศวิถีกะเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ
นักวิจัย : พรเทพ แพรขาว
ปี : 2555
มานุษยวิทยากับการศึกษาภัยพิบัติ
ผู้แต่ง : ชัชชล อัจนากิตติ
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564
Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 36
ผู้แต่ง : จุฑามณี สารเสวก
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564
ชวนอ่าน “ผีเจ้านาย” ของ ฉลาดชาย รมิตานนท์
ผู้แต่ง : จรรยา ยุทธพลนาวี
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564
หลอนวิทยา: ฌากส์ แดร์ริดา กับปีศาจแห่งอดีตที่ไม่ยอมตาย (Hauntology)
ผู้แต่ง : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564