แนวคิดทฤษฎีเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 18 กันยายน 2560

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ความคิดเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ทำความเข้าใจพฤติกรรม อัตลักษณ์ และการปฏิบัติทางเพศของมนุษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีการถกเถียงกันมายาวนานในประวัติศาสตร์ เท่าที่ผ่านมาความคิดเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ เป็นความคิดที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้กับการแสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ทางเพศของมนุษย์ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ของสังคม

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2560). แนวคิดทฤษฎีเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=56

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "แนวคิดทฤษฎีเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=56>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560. "แนวคิดทฤษฎีเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=56 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 192.52 KB