• หน้าหลัก
  • บทความ
  • Socialism กับความเท่าเทียมทางสังคม ข้อสังเกตเพื่อสิทธิของชาวเกย์

Socialism กับความเท่าเทียมทางสังคม ข้อสังเกตเพื่อสิทธิของชาวเกย์

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 18 กันยายน 2560

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้เป็นความพยายามที่จะทำความเข้าใจและวิพากษ์แนวคิดสังคมนิยม (Socialism) ในฐานะเป็นอุดมการณ์ทางสังคมที่ใช้เป็นเครื่องมืออธิบายความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ แนวคิดสังคมนิยมมีอิทธิพลต่อนักคิด นักการเมือง และเคลื่อนไหวทางสังคม กลุ่มคนด้อยโอกาส และโฮโมเซ็กช่วลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะในทวีปยุโรป

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2560). Socialism กับความเท่าเทียมทางสังคม ข้อสังเกตเพื่อสิทธิของชาวเกย์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=52

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "Socialism กับความเท่าเทียมทางสังคม ข้อสังเกตเพื่อสิทธิของชาวเกย์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=52>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560. "Socialism กับความเท่าเทียมทางสังคม ข้อสังเกตเพื่อสิทธิของชาวเกย์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=52 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 339.27 KB