วัฒนธรรมโฆษณาชวนเชื่อ (culture of propaganda)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การโฆษณาชวนเชื่อมีความซับซ้อนและไม่ตรงไปตรงมา กลวิธีเพื่อสร้างความหมายในโฆษณาชวนเชื่อจะมีการปรับเปลี่ยนและสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นการชักจูงให้มวลชนเชื่อตามนั้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2566). วัฒนธรรมโฆษณาชวนเชื่อ (culture of propaganda). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=512

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "วัฒนธรรมโฆษณาชวนเชื่อ (culture of propaganda)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=512>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2566. "วัฒนธรรมโฆษณาชวนเชื่อ (culture of propaganda)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=512 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 338.4 KB