นักมานุษยวิทยากับงานสนามในป่าอะเมซอน

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

มนุษย์ที่อาศัยในเขตนี้ล้วนผูกพันและพึ่งพาอาศัยทรัพยกรธรรมชาตินานาชนิดทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจึงเปรียบเสมือนเป็นชีวิตและวิญญาณของชาวอะเมซอน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2566). นักมานุษยวิทยากับงานสนามในป่าอะเมซอน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=499

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "นักมานุษยวิทยากับงานสนามในป่าอะเมซอน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=499>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2566. "นักมานุษยวิทยากับงานสนามในป่าอะเมซอน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=499 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 314.55 KB