จังหวะกับสำนึกเชิงพื้นที่ในการเคลื่อนย้าย

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

นิยามโดยทั่วไปของจังหวะสามารถนำไปประยุกต์ได้กับปรากฏการณ์ที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่ในทางดนตรี หรือศิลปะ แต่ยังรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายซึ่งจังหวะเผยให้เห็นขณะเวลาที่หลากหลายในสถานที่หนึ่ง ๆ ซึ่งถูกรับรู้โดยการเคลื่อนย้ายแบบต่าง ๆ ด้วย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. (2566). จังหวะกับสำนึกเชิงพื้นที่ในการเคลื่อนย้าย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=497

MLA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. "จังหวะกับสำนึกเชิงพื้นที่ในการเคลื่อนย้าย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=497>

HARVARD

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์, 2566. "จังหวะกับสำนึกเชิงพื้นที่ในการเคลื่อนย้าย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=497 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 263.68 KB