บนเส้นทางของมาลิน

สุพัตรา กิจวิสาละ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่ใช่เพียงผู้ป่วยที่เกิดความทุกข์แต่ยังมีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยซึ่งรับภาระหนักหนาสาหัสและกระทบกับชีวิตทุกมิติ ดังนั้นผู้ดูแลผู้ป่วยจึงควรได้รับการดูแลเช่นกัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุพัตรา กิจวิสาละ. (2566). บนเส้นทางของมาลิน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=494

MLA

สุพัตรา กิจวิสาละ. "บนเส้นทางของมาลิน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=494>

HARVARD

สุพัตรา กิจวิสาละ, 2566. "บนเส้นทางของมาลิน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=494 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 370.25 KB