วิธีวิทยาเด็ก: ทางเลือก(ไม่)ใหม่ของการเก็บข้อมูลภาคสนาม

นิฌามิล หะยีซะ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานศึกษาภาคสนาม โดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนศึกษามักละเลยความสำคัญของเด็ก ส่วนหนึ่งเพราะมายาคติเกี่ยวกับเด็กที่ถูกผลิตซ้ำเรื่อยมาคือเด็กเป็นคนไร้ความน่าเชื่อถือ ไร้ความสามารถ และด้อยประสบการณ์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิฌามิล หะยีซะ. (2566). วิธีวิทยาเด็ก: ทางเลือก(ไม่)ใหม่ของการเก็บข้อมูลภาคสนาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=480

MLA

นิฌามิล หะยีซะ. "วิธีวิทยาเด็ก: ทางเลือก(ไม่)ใหม่ของการเก็บข้อมูลภาคสนาม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=480>

HARVARD

นิฌามิล หะยีซะ, 2566. "วิธีวิทยาเด็ก: ทางเลือก(ไม่)ใหม่ของการเก็บข้อมูลภาคสนาม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=480 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 351.14 KB