ในชุมชนพุเม้ยง์, ยุคเกษตรนิคมเริ่มต้นจากป่าสงวนแห่งชาติ

ธนพล เลิศเกียรติดำรง, วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เมื่อ 30 กว่าปีที่ผ่านมาชุมชนกะเหรี่ยงพุเม้ยง์ อุทัยธานี ประสบปัญหาที่ดินจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติทำให้ไม่สามารถทำเกษตรแบบไร่หมุนเวียนได้ นำไปสู่การทำไร่เชิงเดี่ยวเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลักแทน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธนพล เลิศเกียรติดำรง, วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. (2566). ในชุมชนพุเม้ยง์, ยุคเกษตรนิคมเริ่มต้นจากป่าสงวนแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=476

MLA

ธนพล เลิศเกียรติดำรง, วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. "ในชุมชนพุเม้ยง์, ยุคเกษตรนิคมเริ่มต้นจากป่าสงวนแห่งชาติ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=476>

HARVARD

ธนพล เลิศเกียรติดำรง, วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์, 2566. "ในชุมชนพุเม้ยง์, ยุคเกษตรนิคมเริ่มต้นจากป่าสงวนแห่งชาติ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=476 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 326.44 KB