งานสนามของมานุษยวิทยา (Anthropological Fieldwork)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การทำงานภาคสนามของนักมานุษยวิทยาคือรากฐานของการสร้างแบบแผนทางความรู้ ซึ่งตอกย้ำความคิดที่ว่ามนุษยชาติในทุกวัฒนธรรมบนโลกนี้ล้วนมีความสามารถทางสติปัญญาเหมือนกัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2566). งานสนามของมานุษยวิทยา (Anthropological Fieldwork). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=473

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "งานสนามของมานุษยวิทยา (Anthropological Fieldwork)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=473>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2566. "งานสนามของมานุษยวิทยา (Anthropological Fieldwork)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=473 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 730.15 KB