ภัยโควิด วิกฤตโคโรนา : โรคอุบัติใหม่ในมิติสังคม

วิภาวดี โก๊ะเค้า | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

รวมบทความวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. (2566). ภัยโควิด วิกฤตโคโรนา : โรคอุบัติใหม่ในมิติสังคม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=472

MLA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. "ภัยโควิด วิกฤตโคโรนา : โรคอุบัติใหม่ในมิติสังคม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=472>

HARVARD

วิภาวดี โก๊ะเค้า, 2566. "ภัยโควิด วิกฤตโคโรนา : โรคอุบัติใหม่ในมิติสังคม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=472 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 447.77 KB