แรงเสียดทานในโลกทางสังคม

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

แรงเสียดทานในการเคลื่อนย้ายศึกษาถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งดำรงอยู่และรู้สึกได้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการให้ความหมายซึ่งเป็นผลมาจากการใช้อำนาจในลักษณะต่าง ๆ ด้วย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. (2566). แรงเสียดทานในโลกทางสังคม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=469

MLA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. "แรงเสียดทานในโลกทางสังคม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=469>

HARVARD

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์, 2566. "แรงเสียดทานในโลกทางสังคม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=469 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 308.1 KB