การเคลื่อนย้ายกับการท่องเที่ยวที่แผ่ขยาย

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนึ่งปัจจัยสำคัญอันนำไปสู่การตระหนักถึงการเคลื่อนย้ายในโลกปัจจุบันคือการท่องเที่ยวที่แพร่หลายอันเกิดจากการเดินทางที่เข้าถึงได้ในระดับชีวิตประจำวัน อันมีประเด็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเป็นหมุดหมายหลัก

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. (2566). การเคลื่อนย้ายกับการท่องเที่ยวที่แผ่ขยาย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=464

MLA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. "การเคลื่อนย้ายกับการท่องเที่ยวที่แผ่ขยาย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=464>

HARVARD

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์, 2566. "การเคลื่อนย้ายกับการท่องเที่ยวที่แผ่ขยาย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=464 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 260.56 KB