การเมืองของการเซ่น (ผี) เมืองไทในเวียดนาม

ปริยฉัตร เวทยนุกูล | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ในสายตาของรัฐชาติเวียดนาม กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม คือ ชนกลุ่มน้อยและเป็นคนชายขอบ รัฐชาติเวียดนามจึงพยายามสร้างนโยบายเพื่อครอบงำและรวมคนทุกกลุ่มให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามนโยบาย “กลับสู่รากเหง้า หรือ เหว่หง่วน (vế nguốn)”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. (2566). การเมืองของการเซ่น (ผี) เมืองไทในเวียดนาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=463

MLA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. "การเมืองของการเซ่น (ผี) เมืองไทในเวียดนาม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=463>

HARVARD

ปริยฉัตร เวทยนุกูล, 2566. "การเมืองของการเซ่น (ผี) เมืองไทในเวียดนาม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=463 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 171.04 KB