อะไร ๆ ก็ ‘ซอฟต์พาวเวอร์’

นิฌามิล หะยีซะ | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

‘ซอฟต์พาวเวอร์’ เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา วลียอดนิยมนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ โดยเฉพาะความ(ไม่)เข้าใจของสังคมไทยต่อสิ่งที่เรียกว่า ‘ซอฟต์พาวเวอร์’

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิฌามิล หะยีซะ. (2566). อะไร ๆ ก็ ‘ซอฟต์พาวเวอร์’. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=462

MLA

นิฌามิล หะยีซะ. "อะไร ๆ ก็ ‘ซอฟต์พาวเวอร์’". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=462>

HARVARD

นิฌามิล หะยีซะ, 2566. "อะไร ๆ ก็ ‘ซอฟต์พาวเวอร์’", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=462 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 419.6 KB