เชื้อดื้อยา : มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ

อนันต์ สมมูล | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การสร้างองค์ความรู้แบบสหวิทยาการที่เชื่อมประสานทั้งมิติทางสังคมและประวัติศาสตร์เข้ากับมิติทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชวิทยา เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่า ยาปฏิชีวนะมีบทบาทอย่างไรในสังคม และบริบททางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และประวัติศาสตร์ มีบทบาทอย่างไรต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

อนันต์ สมมูล. (2566). เชื้อดื้อยา : มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=458

MLA

อนันต์ สมมูล. "เชื้อดื้อยา : มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=458>

HARVARD

อนันต์ สมมูล, 2566. "เชื้อดื้อยา : มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=458 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 160.1 KB