มานุษยวิทยากับมโนทัศน์ความยั่งยืน Anthropology of Sustainability

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

นักมานุษยวิทยาเริ่มทบทวนตรวจสอบเรื่องความยั่งยืนอย่างจริงจัง ในปี ค.ศ.2017 เสนอแง่คิดที่ต่างไปจากทฤษฎีการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือการตั้งคำถามเรื่องภววิทยาและญาณวิทยาที่ปรากฏอยู่ในการสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่มีความยั่งยืน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2566). มานุษยวิทยากับมโนทัศน์ความยั่งยืน Anthropology of Sustainability. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=453

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยากับมโนทัศน์ความยั่งยืน Anthropology of Sustainability". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=453>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2566. "มานุษยวิทยากับมโนทัศน์ความยั่งยืน Anthropology of Sustainability", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=453 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 349.35 KB