พิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง

อนันต์ สมมูล | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่สะท้อนผ่านการประกอบพิธีกรรมสวดภาณยักษ์ ที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์และปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรมที่มิอาจตัดขาดจากเศรษฐกิจ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

อนันต์ สมมูล. (2566). พิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=452

MLA

อนันต์ สมมูล. "พิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=452>

HARVARD

อนันต์ สมมูล, 2566. "พิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=452 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 187.81 KB