• หน้าหลัก
  • บทความ
  • การศึกษาระบบขนส่ง: จากภูมิศาสตร์การขนส่งถึงมานุษยวิทยาการขนส่ง

การศึกษาระบบขนส่ง: จากภูมิศาสตร์การขนส่งถึงมานุษยวิทยาการขนส่ง

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพื้นที่ว่าด้วยระบบขนส่ง อันหมายรวมถึงสถานที่ โครงสร้าง สภาพแวดล้อม พัฒนาการของเครือข่าย ตลอดจนการวิเคราะห์และอธิบายปฏิสัมพันธ์ของการเคลื่อนย้ายของผู้คนและสิ่งของ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. (2566). การศึกษาระบบขนส่ง: จากภูมิศาสตร์การขนส่งถึงมานุษยวิทยาการขนส่ง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=447

MLA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. "การศึกษาระบบขนส่ง: จากภูมิศาสตร์การขนส่งถึงมานุษยวิทยาการขนส่ง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=447>

HARVARD

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์, 2566. "การศึกษาระบบขนส่ง: จากภูมิศาสตร์การขนส่งถึงมานุษยวิทยาการขนส่ง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=447 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 321.72 KB