มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์

จรรยา ยุทธพลนาวี | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การศึกษามานุษยวิทยาพ้นมนุษย์ คือ การศึกษาที่พ้นไปจากมนุษยนิยม ข้ามการทำให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง และทำให้มนุษย์รู้สึกถึงข้อจำกัดของตัวเอง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2566). มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=442

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=442>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2566. "มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=442 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 304.68 KB