วิพากษ์ศัพทมูลวิทยา: มะเร็ง

ตรงใจ หุตางกูร | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนอ่านวิพากษ์ศัพทมูลวิทยา (critical etymology) วิเคราะห์คำเพื่อหาที่มาและความหมายของคำว่า “มะเร็ง” จากข้อสันนิษฐานต่าง ๆ รวมถึงการพยายามหาข้อสรุปจากข้อสันนิษฐานนั้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ตรงใจ หุตางกูร. (2566). วิพากษ์ศัพทมูลวิทยา: มะเร็ง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=439

MLA

ตรงใจ หุตางกูร. "วิพากษ์ศัพทมูลวิทยา: มะเร็ง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=439>

HARVARD

ตรงใจ หุตางกูร, 2566. "วิพากษ์ศัพทมูลวิทยา: มะเร็ง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=439 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 173.43 KB