ส่วยชายแดน มานุษยวิทยากับการศึกษาคอร์รัปชัน

ปริยฉัตร เวทยนุกูล | 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

คอร์รัปชัน (Corruption) คือ “การใช้อำนาจที่ถูกมอบหมายอย่างไว้วางใจไปในทางที่ผิด เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล” การคอร์รัปชันจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกแห่งที่มีการมอบหมายอำนาจ ไม่ว่าจะในหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ซึ่งปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านานและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. (2566). ส่วยชายแดน มานุษยวิทยากับการศึกษาคอร์รัปชัน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=428

MLA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. "ส่วยชายแดน มานุษยวิทยากับการศึกษาคอร์รัปชัน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=428>

HARVARD

ปริยฉัตร เวทยนุกูล, 2566. "ส่วยชายแดน มานุษยวิทยากับการศึกษาคอร์รัปชัน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=428 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 230.51 KB