“กลิ่นโรงพยาบาล” ในและนอกโรงพยาบาล

นิฌามิล หะยีซะ | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

พื้นที่โรงพยาบาลเป็นพื้นที่แห่งการดูแล ขณะที่อีกด้านก็แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมาน ความเปราะบาง และความตาย สะท้อนออกมาผ่านการให้ความหมายต่อ “กลิ่นโรงพยาบาล” ที่แตกต่างกัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิฌามิล หะยีซะ. (2565). “กลิ่นโรงพยาบาล” ในและนอกโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=413

MLA

นิฌามิล หะยีซะ. "“กลิ่นโรงพยาบาล” ในและนอกโรงพยาบาล". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=413>

HARVARD

นิฌามิล หะยีซะ, 2565. "“กลิ่นโรงพยาบาล” ในและนอกโรงพยาบาล", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=413 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 332.41 KB