ทหารของพระราชากับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาและภักดี

วิภาวดี โก๊ะเค้า | 19 ธันวาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

บอกเล่าเรื่องราวการกำเนิด “ทหารของพระราชา” ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับกองทัพไทยเมื่อราวหนึ่งร้อยห้าสิบปีก่อน ผ่านการสำรวจพิธีกรรมทางทหาร และพระราชกรณียกิจทางการทหารของพระมหากษัตริย์ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. (2565). ทหารของพระราชากับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาและภักดี. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=411

MLA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. "ทหารของพระราชากับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาและภักดี". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=411>

HARVARD

วิภาวดี โก๊ะเค้า, 2565. "ทหารของพระราชากับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาและภักดี", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=411 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 386.6 KB