มานุษยวิทยาของคอร์รัปชั่น Anthropology of Corruption

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

นักมานุษยวิทยาสนใจว่าคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในสังคมต่าง ๆ ดำเนินไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีหลายลักษณะ เกิดขึ้นแบบไม่เป็นทางการและอยู่นอกเหนือกฎระเบียบที่เขียนไว้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยาของคอร์รัปชั่น Anthropology of Corruption. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=388

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยาของคอร์รัปชั่น Anthropology of Corruption". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=388>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยาของคอร์รัปชั่น Anthropology of Corruption", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=388 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 331.7 KB