มานุษยวิทยาและการเมืองของความตาย Anthropology and Necropolitics

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การศึกษาคนตายที่ยังมีลมหายใจ ทำให้เห็นว่าชีวิตและความตายมิได้แยกจากกัน แสดงให้เห็นระบอบอำนาจที่กระทำต่อชีวิตคนที่ถูกตีตราว่าชั่วร้ายซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่ไร้ทางออก

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยาและการเมืองของความตาย Anthropology and Necropolitics. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=386

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยาและการเมืองของความตาย Anthropology and Necropolitics". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=386>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยาและการเมืองของความตาย Anthropology and Necropolitics", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=386 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 336.93 KB