มานุษยวิทยาความงามและเรือนร่าง Anthropology of Beauty and Body

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

นักมานุษยวิทยาพยายามมองหาความหลากหลายของความงามในอุดมคติและในทางปฏิบัติ จากการศึกษาและเก็บข้อมูลทั่วโลกในพื้นที่ที่แตกต่าง มนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมล้วนมีวิธีการสร้างความงามบนร่างกายที่ไม่เหมือนกัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยาความงามและเรือนร่าง Anthropology of Beauty and Body. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=382

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยาความงามและเรือนร่าง Anthropology of Beauty and Body". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=382>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยาความงามและเรือนร่าง Anthropology of Beauty and Body", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=382 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 419.58 KB