The Cyborg Manifesto, ดอนน่า ฮาราเวย์ และมานุษยวิทยา The Cyborg Manifesto, Donna Haraway and Anthropology

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ในการใช้คำว่า “Cyborg” ของฮาราเวย์ มีลักษณะเป็นการเสียดสีแดกดันและเย้ยหยันเพื่อที่จะวิจารณ์เส้นแบ่งที่แข็งตัวที่แยกมนุษย์ของจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น หรือเครื่องจักรที่เป็นวัตถุสิ่งของ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). The Cyborg Manifesto, ดอนน่า ฮาราเวย์ และมานุษยวิทยา The Cyborg Manifesto, Donna Haraway and Anthropology. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=380

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "The Cyborg Manifesto, ดอนน่า ฮาราเวย์ และมานุษยวิทยา The Cyborg Manifesto, Donna Haraway and Anthropology". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=380>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "The Cyborg Manifesto, ดอนน่า ฮาราเวย์ และมานุษยวิทยา The Cyborg Manifesto, Donna Haraway and Anthropology", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=380 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 322.56 KB