คนรุ่นใหม่กับงานชั่วคราว และมานุษยวิทยา New Generation, Gig Economy and Anthropology

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ผู้ที่เลือกทำงานโดยไม่ผูกมัดกับการเป็นลูกจ้างถาวรในองค์กร ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระและเลือกรับจ้างทำงานตามที่ตนเองพึงพอใจ เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอื้อต่อการทำงานออนไลน์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). คนรุ่นใหม่กับงานชั่วคราว และมานุษยวิทยา New Generation, Gig Economy and Anthropology. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=379

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "คนรุ่นใหม่กับงานชั่วคราว และมานุษยวิทยา New Generation, Gig Economy and Anthropology". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=379>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "คนรุ่นใหม่กับงานชั่วคราว และมานุษยวิทยา New Generation, Gig Economy and Anthropology", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=379 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 142.85 KB