• หน้าหลัก
  • บทความ
  • มานุษยวิทยารัสเซีย และมโนทัศน์เรื่องชาติ Russian Anthropology and Concept of the Nation

มานุษยวิทยารัสเซีย และมโนทัศน์เรื่องชาติ Russian Anthropology and Concept of the Nation

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ประวัติศาสตร์มานุษยวิทยาในรัสเซียแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ คศ. 18-19 ช่วงที่รัสเซียจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ ช่วงที่สองหลังจากการปฏิวัติสหภาพโซเวียตในปี 1917 ช่วงที่สาม หลัง ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา ที่ประชาชนรัสเซียต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยารัสเซีย และมโนทัศน์เรื่องชาติ Russian Anthropology and Concept of the Nation. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=374

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยารัสเซีย และมโนทัศน์เรื่องชาติ Russian Anthropology and Concept of the Nation". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=374>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยารัสเซีย และมโนทัศน์เรื่องชาติ Russian Anthropology and Concept of the Nation", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=374 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 849.16 KB