• หน้าหลัก
  • บทความ
  • วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย – Thai Culture and Behavior/ Ruth Benedict ผู้เขียน; พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ผู้แปล

วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย – Thai Culture and Behavior/ Ruth Benedict ผู้เขียน; พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ผู้แปล

จรรยา ยุทธพลนาวี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ให้ภาพสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยที่ผู้เขียนไม่เคยประสบพบเจอกับสังคมไทยด้วยตนเอง เป็นการนำเสนอมุมมองของชาวตะวันตก ที่นั่งมองวัฒนธรรมของชาวไทยด้วยมโนทัศน์ที่ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมชนบท

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2565). วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย – Thai Culture and Behavior/ Ruth Benedict ผู้เขียน; พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=364

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย – Thai Culture and Behavior/ Ruth Benedict ผู้เขียน; พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ผู้แปล". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=364>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2565. "วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย – Thai Culture and Behavior/ Ruth Benedict ผู้เขียน; พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ผู้แปล", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=364 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 547.89 KB