มานุษยวิทยา, ศรีลังกา และพุทธศาสนาสิงหล Anthropology and Sinhalese Buddhism

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การทำความเข้าใจพุทธศาสนาในศรีลังกาก่อตัวขึ้นในช่วงทศวรรษ 1950 โดยนักมานุษยวิทยาที่ศึกษาชีวิตชนบทในเขตเอเชียใต้พยายามศึกษาวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น นำไปสู่การอธิบายปรากฎการณ์ของพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเหล่านั้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยา, ศรีลังกา และพุทธศาสนาสิงหล Anthropology and Sinhalese Buddhism. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=363

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยา, ศรีลังกา และพุทธศาสนาสิงหล Anthropology and Sinhalese Buddhism". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=363>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยา, ศรีลังกา และพุทธศาสนาสิงหล Anthropology and Sinhalese Buddhism", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=363 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 330.83 KB